Chov /Breeding

 
 
 
                       
                                                                                                                 
                                         
 
                                                                                              
 
     O sokoliarstvo a chov dravých vtákov som sa začal                   About Falconry and the breeding of birds of prey
      zaujímať ako 9-10-ročný v roku 1965-6 a odvtedy sa                  I became interested when I was nine-ten years old
      aktívne venujem tomuto záujmu nepretržite.                               in 1965-6 and from then I active devote an this hobby
                                                                                                                continuously.               
 
                                       ***                                                                                  ***                           

     Všetky  naše chovné vtáky boli lietané a zalovené                        All our breeding birds were flying and hunted.

     Naďalej sú každoročne po preperení opätovne                              Continue each year after new feathers re-conditioning

     kondične udržiavané, striedavo lietajú a prípadne                          maintained alternately fly and possibly hunted.

      lovia.

     Rodičovské páry sú výberom jedincov s podobným                      Parents pairs are choosing subjects with a similar color.

     sfarbením. V prvom rade ale kladieme dôraz                                   But in the first we put emphasis on the character

     na povahové vlastnosti.                                                                      trais.

     Našim zámerom je, že chovné jedince sa prirodzene                      Our intention is, that breeding birds are naturally

     pária a celé hniezdenie prebieha prirodzeným                                 breeding rates and the whole being a natural way

     spôsobom až do vyletenia mláďat.                                                    to the out of aviary.
               

            ...Doris...     
    
   Prvým našim chovným sokolom bola samica Doris -                 Our first breeding  falcons were female Doris -
        milvipes, bledá altajská forma a jej krvnú líniu                            milvipes, pale altaic form and her blood line
        si držíme v chove až doteraz.                                                        we keep in breeding until now.
        Napriek tomu sa v potomstve vyskytla aj celkom                       However, in the progeny occurred sometimes quite dark
        tmavá forma.                                                                                    form.
        Takéto farebné mutácie boli pozorované                                     These color mutations have been observed
        a zdokumentované napr. v republike Tuva v Russia                   and documented example in the republic Tuva in Russia
        (Igor Karjakin). Bol pozorovaný pár Falco cherrug                      (Igor Karyakin). It was observed a pair Falco cherrug
        milvipes, kde samec bol mimoriadne svetlý a samica                 milvipes, which was male extremely pale  and female
        mimoriadne tmavá.                                                                          extremely dark.
                     
         Tento pár mal v hniezde dve mláďatá, z ktorých                         This pair had two youngs in a nest, from which
          bol mladý samec tmavý ako matka a mladá samica                   a young male was dark as a mother and young female
          bledá po otcovi.                                                                              pale as a father.
          Potomkovia z našej línie sú ale väčšinou bledé.                         The descendants of our line they are but usually pale.
          Váha samíc odobraných z voliéry sa pohybuje                           Weight of females, taken from the aviary, is ranging
          od 1220g do 1300g, vyskytla sa i váha 1380g.                             from 1220 g to 1300 g, there was 1380 grams weight too.
         Samci sú tiež veľkí, váha po odobratí z voliéry                            Males are  large also, the weight after the withdrawal                 sa pohybuje od 820g do 950g.                                                      rom aviary ranges from 820 grams to 950 grams.                                                 
                     
   
   Mláďatá zvyčajne zostávajú s rodičmi do veku                              Youngs usually stay with the parents until the age of
    55 až 65 dní. Rôznorodá strava zabezpečuje                                   55 to 65 days. Variet diet to ensure healthy grow
    zdravý vývoj mláďat i náročnú úlohu rodičov:                                of youngs is necessary for difficult and important work
    prepelice, bažanty a králiky skrmujeme z vlastného                       of parents: fowls, pheasants and rabbits fed farming
    chovu, doplnené jednodňovými kuriatkami a kuracími                   on his own,  chicken heads and necks, laboratory mice,
    hlavami, krkmi, laboratórnymi myšami, potkanami,                        rats, pigeons, etc. . 
    tiež domácimi holubami atď..
    Po odobraní mláďat z voliéry hneď s každým                                   After removal of youngs from the aviary  we working
    pracujeme, nenechávame ich na divoko. Sú to                                 with youngs now . They are exellent nature and
    výborné povahy a pomerne rýchlo sa učia.                                       relatively quick to learn.
 

                                                                    
       ...  
    
   Lietané a kondične dobre vedené jedince dospievajú                     Flew fitness and well-kept individuals sexually mature
    v druhom, príp. treťom roku života.                                                   in the second, or third year of life. 
 
    Nakoľko náš chov je menej početný, môžeme sa                           Since our breeding is less large, we can individual care
    individuálne venovať každému z našich chovancov.                      give each of our inmates. We compensate for the daily
    Každodennú starostlivosť nám kompenzuje radosť                       care of the nice happy healthy birds. We are pleased with
    z pekných zdravých vtákov. Teší nás aj pozitívna                           the positive response from  new owners of our bred
    odozva od nových majiteľov našich odchovaných mláďat.            offspring.
                                             
                                                                                Ľubomír France & Anna Franceová    
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                       

                             Ayra & Džango

 
 
 
  ...Ayra...
 
 
 
      Ayra & Džango                       Džango
 
                               
                                                  

                               

                            Chocolate & Ezan

 
 
                             
 
Ezan
 
 
            
                                       Čokoláda
                                                                                                                                                                     

                          Sezóna  2010

 
     
                                                     ...Čoky už zazerá...              
 
                                                                                                 
                                                                      ...Ayra tiež už zazerá...
 
 
  
                                                             ...pribúdajú...
  
      
   
   
 
           
                             ...prerátam to - pre istotu...
 
 

...pri výmene vody...

                       
...už ho tam nepustí...
 
  
                                                          ...ťuk-ťuk-ťuk...
 
    
                                                   ...vitaj a dobrú chuť :)...
 
 
                                   ...raňajky do postele...
 
            
                                                                                                                                                           
 
 
 
   
                    ...          ...
 
        
       ...                     ...              ...
 
           
                            ...     
 
   
             ...                         ...
 

...latino na hniezde :))...po kúpaní
 
 
      
                   ...            ...
 
     
                         Naša mládež - jedno tu  a   dve tu...
 
   
 
     
                                                    ...je plno za stolom...
 
 
  
                                                ...sestry zas podrástli...
 
  
        ...rodina...

   
             ...                      ...                         
                                                       ...Čoki obhajuje...
 
     
    ...som kus baby...
                        
                            ...
 
 
     
         ...                          ...                
               ...kuk
                                                                                                                                                              
 
      
             ...                        ...                 
     
                                       
                  
                       ...váha  : 1 175g
                       ...dĺžka :   44cm
 
 
       
 
 
                 
 
                    ...váha  : 1 190g
                    ...dĺžka :   43cm
 
 
          
 
                  
 
                ...váha  : 1 245g
                ...dĺžka :    44cm
 
         

 
 
                                                                                                                                
 
                   
 
                   sezóna 2011                                           
 
           Hore  
TOPlist